Skip til hoved indholdet

Bofællesskaberne Lundagervej ligger centralt i Dronninglund by.

Læs om Lundagervej

Bofællesskabet Lundagervej ligger centralt i Dronningludn by.

Bygningen rummer 3 levegrupper, der er forbundet af en glasgang.

Der er 4 lejligheder i hver gruppe. Lejlighederne ligger rundt om fælles opholdsstue/køkken.

Der går bybus i nærheden af botilbuddet, og der er gode muligheder for gå- og cykelture i området.

Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Borgerne kan også have tillægshandicap som høre- og synsnedsættelse samt demens og lettere grad af personlighedsforstyrrelse.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har behov for socialpædagosisk bistand for at mestre tilværelsen på personligt, kognitivt, praktisk og socialt.

Lejlighederne indeholder:

  • Stue med tekøkken
  • Soveafdeling
  • Badeværelse
  • Mindre terassse

Der er fælles stue og køkken i hver af de 3 levegrupper.

Læs også om

Aktiviteter

Vi arbejder med afsæt i borgernes ønsker, drømme og behov. Det vil sige, at vi tilrettelægger hverdagen og aktivitetestilbuddet ud fra den enkelte persons integritet i form af størst mulig grad af selvstændighed.

Helhedstilbud

I forhold til helhedstilbuddet tilbydes der både fælles og individuelle aktiviteter, Aktiviteterne kan foregå i nærmiljøet, udenfor eller i den fælles lejlighed, som såtr til råddighed for helhedstilbuddet.

Aktiviteterne er meget forskellige og tager bl.a. udgangspunkt i kreativitet, fysisk udfoldelse og socialt samvær.

Særlige arrangementer:

Vi deltager årligt ved diverse arrangementer i nærmiljøet, fx Brønderslev marked, Høst festival i Hammer Bakker.

Vi afholder to årlige sociale arrangementer for de pårørende - en sommerfest og en julefrokost.

Borgerne tilbydes i samarbejde med personalet feriekoloni hvert år i op til 5 dage - ofte ønsker borgerne det i forbindelse med Sølund Festival.

Hvert år arrangeres der SJOV SUNDHED PÅ TVÆRS - en dag hvor der er forskellige sjove og fysiske aktiviteter, fx mad over bål, dansesnor, wellness og fysiske aktiviteter. Det er i samarbejde med de øvrige tilbud i Handicapområdet samt dagtilbuddet Springbrættet.

Bus

Lundagervej råder pt. over 1 bus til kørsel med borgerne.

Kørsel i forbindelse med helhedstilbuddet har 1. prioritet. Er bussen ledig kan den bruges til andre formål.

Boligerne udlejes at LEV og Brønderslev Komune, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Borger kan søge om boligydelse, varme hjælp og lån til betaling af indskud. Hvis borger ikke selv er i stand til det, vil det være værge eller pårørende, der hjælper borger med det.

Der betales for kost efter Brønderslev Kommunes takster.

Alle udgifter til leveomkostnigner afholdes af borgeren.

Medarbejderne på Lundagevej kan i begrænset omfang hjælpe med at administrere økonomien for den enkelte borger.

Medarbejdergruppen har en pædagogfaglig baggrund.

Aktuelt består medarbejdergruppen primært af pædagoger, da de leverede ydelser først og fremmest har et pædagogfagligt indhold. Derudover er der mulighed for samarbejde med områdets sygeplejersker i forhold til de sundhedsfaglige opgaver.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi  med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbeviste om, at ethvert menneske er enestående og værdifuldt med sin egen unikke indre referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille det optimale udviklingsrum, hvor der er ligeværdigt trygt og tillidsfuldt samspil. Ved at fokuserer på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror at alle kan udvikle sig og at dette skal ske i en rar, tryg atmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder ud fra værdierne i Brønderslev Kommune som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

"På Handicap- pg Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsprorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet".

Visitering sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendselse til:

Visitationen - Det Specialiseree Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl 8.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/redegørelse på ansøgningen.

Ved bevilling udarbejdes der en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.

Vi får tilsyn af:

  • Socialtilsyn Nord
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Har du lyst til at blive frivillig eller høre nærmere om os og vores muligheder for samarbejde, så kontakt os.

Lundagervej
Lundagervej 40-42
9330  Dronninglund

Camilla Holland
Telefon: 99 45 52 95
E-mail: CHOL@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback