Skip til hoved indholdet

Sirius

    Hjem Handicap Sirius

Sirius er beliggende i udkanten af Brønderslev by i gåafstand til byen og banegården.

Læs om Sirius

Målgruppen er voksne med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og andre psykiske vanskeligehder.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har brug for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats.

Der er tale om borgere, hvor særlige komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed.

Målgruppen er borgere, der har brug for et skærmet miljø med 1:1 støtte, idet målgruppen typsik ikke vil kunne bo sammen med andre.

Aktiviteter

Vi arbejder med afsæt i borgernes ønsker, drømme og behov. Det vil sige, at vi tilrettelægger hverdagen og aktivitetstilbuddet ud fra den enkelte persons integritet i form af mulig grad af selvstændighed.

Særlige arrangementer

Vi afholder to årlige sociale arrangementer for de pårørende - en sommerfest og en julefrokost. Og der er mulighed for at deltage ved diverse arrangementer i nærmiljøet, fx Brønderslev marked, Høst festival i Hammer Bakker - alt afhængig af borgers ønsker og behov.

Borgerne tilbydes i samarbejde med personalet feriekoloni hvert år i op til 5 dage.

Hvert år arrangerens der SJOV SUNDHED PÅ TVÆRS - en dag hvor der er forskellige sjove og fysiske aktiviteter, fx mad over bål, dansesnor, wellness og fysiske aktiviteter. Dagen arrangeres i samarbejde med de øvrige tilbud i Handicapområdet samt dagtilbuddet Springbrættet.

Sirius er beliggende i den nordlige udkant af Brønderslev by i gåafstand til byen og banegården. Det ligger på samme matrikel som botilbuddet Nordstjernen, som også er et tilbud i Handicapområdet.

Der går bybus i nærheden af botilbuddet, og i området er der godemuligheder for gå- og cykelture.

Boliger

Specialtilbudet rummer 4 lejligheder, der er opdelt i 2 lejligheder, der deles om et fælles køkken.

Lejlighederne indeholder:

  • Stue med tekøkken
  • Soveafdeling
  • Badeværelse
  • Mindre terasse

Bus

Der er busser tilknyttet Nordstjernen som specialtilbuddet også kan benytte. Desuden er der en personbil tilknyttet specialtilbuddene.

Boligerne udlejes af Boligselskabet Fredensbo, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Borger kan søge om boligydelse, varmehjælp og lån til betaling af indskud. Hvis borger ikke selv er i stand til det, vil det være værge eller pårørende, der hjælper med det.

Der betales for kost efter Brønderslev Kommunes takster.

Alle udgifter til leveomkostnigner afholdes af borgeren.

Medarbejderne på specialtilbuddene kan i begrænset omfang være behjælpelig med at administrerer økonomien for den enkelte borger.

Medarebjdergruppen har en pædagogfaglig baggrund.

Aktuelt består medarbejdergruppen primært af pædagoger, da de leverede ydelser først og fremmest har et pædagogfagligt indhold. Derudover er der mulighed for samarbejde med områdets sygeplejerske ift. de sundhedsfaglige opgaver.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør i og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbevidste om, at et hvert menneske er enestående og værdifuldt med sine egen unikke indre referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille det optimale udviklingsrum, hvor der er et ligeværdigt, trygt og tillidsfuldt samspil. Ved at fokuserer på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror alle kan udvikle sig og at dette skal ske i en rar, tryg atsmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder ud fra værdierne i Brønderslev Kommune som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

Visitering til botilbuddet sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle Hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen. Ved bevilling udarbedjes der altid en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i forhold til Serviceloven.

Vi får tilsyn af:

  • Socialtilsyn Nord
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Kontakt

Kontakt os
Sirius

Rikke Thomasberg
Afdelingsleder

Nordens Alle 72-74
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5243
Rikke.Thomasberg@99454545.dk

Sirius

Anne Danstrup
Afdelingsleder

Nordens Alle 72-74
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5867
Anne.Danstrup@99454545.dk

Handicapområdet

Gitte Boel Hosbond
Områdeleder

Tlf.: 9945 5242
GITB@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback