Skip til hoved indholdet
  Hjem Handicap Springbrættet

Springbrættet er et samværs- og aktivitetestilbud rettet mod voksne borgere med forskellige grader af nedsat kognitiv funktionsevne.

Borgerne kan tillige have særlige problemer med eller erhvervet hjerneskade.

Der er også mulighed for beskyttet beskæftigelse i tilbuddet for samme målgruppe.

Læs om Springbrættet

Springbrættetes samværs- og aktivitetetilbud visiteres og bevilges efter Lov om social service §104.

Der kan i særlige tilfælde søges dispensation for borgere, der er fyldt 17 år.

Springbrættetes tilbud om beskyttet beskæftigelse visiteres og bevilges efter Lov om Social service §103. Der er 16 fuldtidsarbejdspladser i Springbrættetes lønnede del. Arbejdspladserne fordeler sig på både deltidsarbejdspladser (mellem 6-11 timer om ugen) og fuldtidsarbejdspladser (melllem 12-20 timer om ugen) og arbejdsstedet indeholder flere funktioner og jobmuligheder.

Ved bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan, jf. Servicelovens § 414, der angiver indsatsmål for den hjælp og støtte, som den pågældende borger og tilbuddets ansatte samarbejder om. I henhold hertil udarbejdes minimum én gang om året et opfølgningsskema og en status på indsatsen i det forgangne år.

I de tilfælde hvor borgeren selv kan deltage, udarbejdes status og evaluering i et samarbejde mellem borger og medarbejder i form af afholdelelse af en BUS (Borger-Udviklings-Samtale).

Springbrættets samværs- og aktivitetestilbud retter sig mod borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som er motiverede og besidder ressourcer til at drage nytte af det sociale samvær samt den omsorg og støtte, som tilbuddet indeholder.

Der er således tale om borgere med udviklingshæmning, down syndrom, autismespektrumforstyrrelser, erhvervet hjerneskade og/eller særlige problemer. Borgerens funktionsniveau spænder bredt fra borgere med behov for  1:1 støtte, til borgere som er selvhjulpne på et væld af områder.

Tilbuddet indeholder et specialtilbud - Solen - til borgere med et lavt funktionsniveau, der har behov for særlige støtte.

Borgerne er enten hjemmeboende eller bor i botilbud, bofællesskaber og lignende.

Springbrættets tilbud om beskyttet beskæftigelse retter sig mod voksne borgere i alderen fra 18-65 år, der trods en kognitiv funktionsnedslættelse har en rest erhvervsevne, som de øsnsker at gøre brug af, om end de enten ikke er parate til eller ikke kan opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Personkredsen modtager normalt førtidspension.

Vi forventer, at borgeren deltager aktivt i den daglige drift, er mødestabil og kommer til tiden hver dag.

Derudover forventer vi:

 • at vedkommende er positiv og samarbejdsvillig samt deltager i planlagte medarbejder møder.
 • at vedkommende bidrager til en åben og anerkendende kultur.
 • at der gives besked ved fravær på grund af sygdom eller andet.

Læs også om

Samværs- og aktivitetestilbud

Formålet med tilbuddet er, at borgerne får mulighed for:

 • At komme hjemmefra og deltage i aktiviteter i et rummeligt miljø, med mulighed for at udfolde sig i samvær med andre og være en del af et socialt fællesskab.
 • At vedligeholde eller udvikle personlige kompetencer samt mulighed for at skabe et netværk.
 • At yde en indsats under hensyntagen til egne evner, interesser og ønsker, og dermed øge den enkeltes selvtillid, selvværd og livskvalitet.

På Springbrættet bliver du en del af et aktivt og alsidigt tilbud med et væld af aktiviteter og muligheder.

Konkret er der følgende aktivitetsgrupper:

 • Servicegruppe (forefaldende og vedligeholdende arbejde på matriklen)
 • Kreativt værksted (diverse håndarbejder)
 • Billedværksted
 • Motion og bevægelse
 • Mindfullness og massage
 • Musik og sang
 • IT- og redaktionsarbejde samt administrering af FaceBook
 • Køkkengruppe (madlavning, bagning)

Grupperne varierer i deltagerantal under hensyntagen til indhold, formål og sociale samt faglige overvejelser.

I specialtilbuddet Solen arbejdes der med fokus på kommunikation (verbalt og nonverbalt), sanseintegration, sansestimulation og sociale kompetencer. Her er der også mulighed for at gå til ridning, svømning og benytte sanserum.

Som supplement til dagligdagens fastlagte program tager vi løbende på ture ud af huset, hvor vi har fokus på såvel den gode oplevelse som lærings- og udviklingsperspektiver forbundet hermed.

Herudover afholder vi årstidsbetemte fester som julemarked, sommerfest, Halloween, påskefrokost, fastelavnfest mv. Nogle af arrangementer er udelukkende for tilbuddets borgere, mens andre også er med deltagelse fra familie/venner.

Hvert år afvikler vi Springbræt-Festival. der er vores helt egen festival med mange hundrede deltagere i Rhododendronparken.

Royal Run i Rhododendronparken.

Beskyttet beskæftigelse

Formålet er at tilbyde beskæftigelse til unge/voksne borgere med fysisk og/eller funktionsnedsættelse, som har behov for beskyttede forhold på arbejdspladsen.

Målet er at give borgeren mulighed for at opøve. vedligeholde og udvikle praktiske og sociale kompetencer, samtidig med at borgeren - igennem et meningsfyldt og nyttigt arbejde - styrker og eventuelt videreudvikler egen arbejdsevner.

Målet på længere sigt er også, at borgeren måske bliver i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet, fx i job med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed.

Fysiske rammer og tilgængelighed

Springbrættet  er beliggende i en et-plans bygning ikke så langt fra centrum og offentlig transport. Huset har et bebygget areal på 1.134 m2.

Huset er indrettet under hensyntagen til borgere, der benytter kørestol eller andre ganghjælpemidler, fx er der bad- og toiletforhold  med loftlift og plads til øvrige hjælpemidler.

Springbrættet har en dejlig have med blandt andet drivhus, bålplads, pavillion, frugttræer og -buske samt togtårn og diverse sanse-stimulatoriske gynger.

Tilbuddet råder over 3 busser, flere cykler og parallelcykler.

Tilbuddet er beliggende forholdsvis centralt i Brønderslev by og gåafstand til offentlig transport og indkøbsafdelinger. Tillige har vi stor fornøjelse af byens Rhododendronpark, der benytes til gå- og cykelture, udflugter og vore egen årlige Springbræt-Festival.

Tilbuddet er i udgangspunkt omkostningsfrit for borgerne. Der kan dog forekomme brugerbetaling på særlige arrangementer ud af tilbuddet, som er tilvalg som borgerne individuelt tager stilling til om de ønsker eller ej.

For takster henvises til tilbudsportalen eller tilbuddets afdelingsleder.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af 11 fastansatte medarbejdere (repræsenteret ved begge køn) indenfor følgende grupper: Pædagoger, ergoterapeuter, en fysioterapeut og én med håndsværksmæssig baggrund.

Flere medarbejdere har efteruddannelse i neuropædagogik, kognitiv terapi, pædagogisk massage, mindfullness og tegn til tale.

Der er løbende tilknyttet Virksomhedspraktikanter, der på grund af deres tidligere erhverv formår at spille ind med væsentlige aktiver, ligesom der samarbejdes med flere frivillige. Herudover er der periodisk tilknyttet studerende og praktikanter.

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Komune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv.

Vi løser opgaverne "I samspil med borgerne" hvor vores fokus er på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. Vi har i samarbejdet tillige fokus på at "gøre med borgeren" i stedet for at "gøre for borgeren"

Således arbejder vi ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktører og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

I forlængelse heraf arbejder vi udfra følgende tre værdier: Nysgerring, Fællesskabende og Modig. Fundamentet for de tre værdier er, at vi har en organisation, der er præget af fagligt kompetente og profesionelle medarbejdere, Værdierne er et udtryk for, hvordan vi i samspil med borgerne vil skabe nye muligheder og bedre løsninger.

Brugerindflydelse

På Springbrættet vægter vi brugerindflydelse højt og arbejder aktivt med at borgerne spiller ind og tager del i de muligheder, vi har under gældende rammer.

Vi afholder Borgermøder én gang i kvartalet, hvor dagligdagen i tilbuddet vendes, og hvor borgerne kan komme med forslag, ideer og ønsker til indholdet i tilbuddet. Ved disse møder nedsættes der ofte mindre arbejdsgrupper med såvel borger- som medarbejderrepræsentanter, der arbejder med forskellige ogaver mellem møderne.

For borgere på et tidligt udviklingstrin arbejdes der med selvbestemmelse indenfor afgrænsede rammer, idet vi tror på at alle - uanset funktionsniveau - besidder ønsker, der kan imødekommes gennem den rette tilgang til at udfolde dissse.

Vi får tilsyn af:

 • Socialtilsyn Nord
 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen

Visitationen - Det Specialiserede område

Visitering sker gennem Visitationene ved henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Tlf. 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl 10.00 - 13.30

Der gives altid et skirftlig svar/afgørelse på ansøgningen. Ved bevilling udarbejdes der en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i hehold til Serviceloven.

UngeCentret

Visitering gennem UngeCenter sker ved henvendelse til:

UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700  Brødnerslev
Tlf. 99 45 47 05
E-mail: Ungecenter@99454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 14.00

Har du lyst til at blive frivillig eller høre mere om os og vores muligheder for samarbejde, så kontakt os.

Springbrættet
Nordens Alle 33
9700  Brødnerslev

Sinne Møller Bertelsen
Telefon 21 44 33 20
E-mail: SINN@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Springbrættet

Sinne Møller Bertelsen
Afdelingsleder

Nordens Allé 33
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5920
SINN@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høgh Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Brønderslev Kommune Facebook - Handicapområdet Facebook - Springbrættet Facebook - Det Blå Hus
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback