Skip til hoved indholdet

Samværs- og aktivitetstilbud SEL § 104

    Hjem Brønderslev Rusmiddelcenter Samværs- og aktivitetstilbud SEL § 104

I samværs- og aktivitetstilbuddet arbejder vi ud fra en socialpædagogisk tilgang til borgernes misbrugsproblematikker, hvor der arbejdes med borgerne i en gruppekontekst med fokus på det at kunne indgå i sociale fællesskaber, uden rusmidler er en del af kulturen. Fokus er derudover borgernes individuelle behandlingsmålsætninger samt arbejdet med vedkommendes motivation og forandringspotentiale. Herudover arbejdes der med borgernes færdigheder i forhold til almindelig daglig livsførelse, som trænes i de aktiviteter, der foregår i tilbuddet.

Læs om samværs- og aktivitetstilbud SEL § 104

Målgruppen er voksne borgere i Brønderslev kommune, dog fortrinsvis unge mellem 18-30 år, der har periodisk eller længerevarende problemer med rusmidler eller misbrug af medicin, der viser sig gennem fysiske, pykiske eller sociale problemer.

Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker, som har problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt på grund af rusmiddelproblematikken.

Som udgangspunkt visiteres borgeren til samværs- og aktivitetstilbuddet Broen a’ 16 ugers varighed. Længden baserer sig dog altid på en individuel vurdering af Myndighed i samarbejde med borgeren og kan forkortes/forlænges ved behov. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i borgerens livssituation. Borgeren har til enhver tid ret til at frasige sig tilbuddet.

Behandlingen er gratis.

Misbrugskonsulenter afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorientert menneskesyn, hvor vi ser borgerne som komptente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgene, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningdfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil medborger" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og  nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningfokuseret og dialogorienteret.
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte) og borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback