Skip til hoved indholdet

Det Blå Hus

    Hjem Psykiatri Det Blå Hus

Det Blå Hus er et socialpsykiatrisk tilbud for borgere med sindslidelse i Brønderslev Kommune, og er beliggende i en ét-plans bygning på Fasanvej 10 i Brønderslev.

Læs om Det Blå Hus

Tilbuddet retter dig mod voksne borgere fra 18 år og op, der - diagnosticeret eller ej -  relaterer sig til Psykiatriområdet.

Der kan således være tale om borgere med diagnoser som fx skizofreni, bipolare eller unipolare affektive lidelser, borderline, angst, fobier osv. samt psykisk sårbare borgere med sociale problemstillinger, der ikke har et udtalt og ikke kontrolleret misbrug af rusmidler.

For sidstnævne henvises til kommunenes Rusmiddelcenter.

Det er en forudsætning, at borgerne selvstændigt er i stand til at transportere sig til og fra tilbuddet.

Værestedet (samværs- og aktivitetestilbud)

Værestedet er et tilbud om socialt samvær med det formål at have et tilknytningsforhold til andre og derigennem muligheden for at etablerer et netværk og dermed forebygge social isolation. Dette foregår gennem alsidige aktivitetestilbud og gøremål.

Formålet er at tilbyde lønnet beskæftigelse til voksne med en sindslidelse eller en psykosocial problemstilling (følgende benævnt medarbejdere), der har behov for beskyttede forhold på arbejdspladsen.

Fokus i samarbejdet er på rehabilitering, hvor medarbejderne gennem meningsfyldt og nyttigt arbejde kan vedligeholde, styrke og videreudvikle egne arbejdsevner og kompetencer.

Det er ligeledes et mål, at medarbejdere bliver i stand til på et senere tidspunkt at komme ud på arbejdsmarkedet, fx i job med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed.

Beskyttet Beskæftigelse

Formålet er at tilbyde lønnet beskæftigelse til unge/voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktiosnedsættelse, som har behov for  beskyttede forhold, på arbejdspladsen.

Målsætningen er at give borgeren mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle praktiske og sociale kompetencer, samtidig med at borgeren - igennem et meningsfyldt og nyttigt arbejde - styrker og eventuelt videreudvikler egne arbejdsevner.

Målet er på længere sigt er også, at borgeren måske bliver i stand til at komme ud på arebjdsmarkedet, fx i job med løntilskud i en privat eller offentligt virksomhed.

Arbejdspladsen består af et træværksted og en kreativ afdeling, ligesom her er mulighed for at blive tilknyttet en servicegruppe, der varetager forefaldende og vedligeholdende have-, maler-, og oprydningsopgaver. Her er tillige mulighed for pedellignende opgaver.

Arbejdspladserne på Springbrættet er for voksne med bopæl i Brønderslev Kommune, som har begrænsninger i arbejdssevnen som følge af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Fysiske rammer og tilgængelighed

Det Blå Hus er beliggende i et hus med gode adgangsforhold for kørestolsbrugere eller gangbesværede.

Midt i huset ligger Caféen - husets hjerte - hvor borgerne mødes til kaffe, frokost og socialt samvær. Der er i huset både bageri og et mindre industrikøkken (relateret til beskyttet beskæftigelse) og et moderne og rummeligt Værestedskøkken.

Herudover er der adskillige aktivitets- og beskæfftigelseslokaler samt kontor- og mødelokaler. Her er to toiletter.

Det Blå Hus har en dejlig have omkring huset, hvor der dyrkes grøntsager og plantes blomster om sommeren samt en stor terasse til udendørs ophold, når vejret tillader det.

I kælderen er der et grupperum og et lille depot til obevaring af diverse effekter.

Værestedet Det Blå Hus

Værestedet Det Blå Hus er et socialpsykiatrisk uvisiteret tilbud, jf. Servicelovens §104, hvilket betyder at borgerne frit - uden henvisning fra myndighed - kan benytte tilbuddet.

Der arbejdes i værestedet ikke med skriftlig dokumentation eller registrering i relation til borgerne.

Beskyttet beskæftigelse

Tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus retter sig mod voksne borgere fra 18-65 år med en sindslidelse eller en psykosocial problemstilling.

Der er 35 fuldtidsarbejdspladser i den beskyttede beskæftigelse, som fordeler sig med 10 pladser i Bageriet og 25 pladser i Pakkeriet.

Pakkeriet rummer, udover forskellige arbejdsopgaver for erhvervsdrivende, også er skilteværksted, praktiske opgaver på tilbuddets udearealer samt madlavning i tilbuddets værested.

Arbejspladserne fordeler sig på både deltidsarbejdspladser (mellem 6-11 timer om ugen) og fuldtidsarbejdspladser (mellem 12-20 timer om ugen).

Tilbuddet bevilges efter Lov om social service § 103.

Der er også mulighed for at etablerer praktik- og ressourceforløb for unge, der er udfordret af angstproblematikker, social fobi og lignende, hvor formålet er at (gen)etablerer deres evne til at mestre en fremtidig dagligdag med uddannelse eller arbejde på normale vilkår. Dette tilbud bevilges efter Lov om aktiv beskæftigelse.

Ved bevilling udsarbejder Myndighed en overordnet handleplan, jf. Servicelovens §141, der angiver indsatsmål for den hjælpe, støtte og udvikling, som pågældende borger og tilbuddets ansatte samarbejder om. Der udarbejdes minimum én gang årligt et opfølgningsskema og en status på indsatsen i det forgangne år.

Herudover afholdes der efter 3 måneder i tilbuddet en forventningsafstemningssamtale, ligesom der afvikles årlige Medarbedjer-Udviklings-Samtaler.

Tilbuddet er i udgangspunket omkostningsfrit for borgerne.

Der er dog brugerbetaling på marterialer i forbindelse med kreative aktiviteter, ture ud af huset og forplejning, hvilke alle er tilvalg som borgerne individuelt tager stiling til, om de ønsker eller ej.

Lønnen skal ses som et supplement til den indkomst den enkelte har i forvejen i form af førtidspension.

Vi henviser i øvrigt til egen sagsbehandler for yderlige information vedrørende mulighederne for at kunne have en ekstra indtægt ved siden af pensionen.

Det Blå Hus anvender 2 løntrin:

  • Trin 1 som udgør 10% af den overenskomstmæssige mindsteløn for området.
  • Trin 2 som udgør 15% af den overenskomstmæssige mindsteløn for området.

Ved opstart indplaceres medarbejdere på trin 1.

I forbindelse med opfølgning og udarbejdelse af samarbejdsaftale vurderes det, om den enkelte udviser stabilitet og mødeindsats, så pågældende kan stige til trin 2.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af 9 medarbejdere. Flere med en tidligere baggrund som bl.a. kok, lærer, sygeplejersle. En bager, en ergoterapeut, en sundhedsfaglig medarbejder og 3 pædagoger.

Den brede tværfaglige sammensætning begrundes i tilbuddets nuancerede vifte af tilbud.

Flere medarbejdere er certificerede NADA-instruktører, ligesom her er medarbejdere med efterudannelse indenfor kognitiv terapi.

Der er løbende tilknyttet virksomhedspraktikanter, der på grund af deres tidligere erhverv formår at spille ind med væsentlige aktiver, ligesom her samarbejdes med flere frivillige.

Læs også om

På Handicap- og psykiatriområdet, Brønderslev Kommune arbedjer vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv.

Vi løser opgaverne "I samspil med borgerne", hvor vores fokus er på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. Vi har i samarbejdet tillige fokus på at "gøre med borgeren" i stedet for at "gøre for borgeren"

Således arbejder vi ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgerne, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

I forlængelse heraf arbejder vi udfra følgende 3 værdier: Nysgerrig, Fællesskabende og Modig. Fundamentet for de tre værdier er, at vi har en organisation, der er præget af fagligt kompetente og profesionelle medarbejdere. Værdierne er dermed et udtryk for, hvordan vi "I samspil med borgeren" vil skabe nye muligheder og bedre løsninger.

Brugerindflydelse

I Det Blå Hus vægter vi brugerindflydelsen højt og arbejder aktivt med, at brugerne spiller ind og tager del i de muligheder, vi har under gældende rammer. Det betyder i praksis, at Værestedets ugeprogram revideres minimum hvert halve år under hensyntagen til borgernes ønsker og behov.

Vi har et etableret Aktivitetesudvalg, hvor valgte borgerrepræsentanter og medarbejdere planlægger aktiviteter i og udenfor tilbuddet. Herudover har vi et lokalråd, ligeledes med valgte borgerepræsentanter, en medarbejder og tilbuddets afdelingsleder, ligesom vi hver fjerde uge holder Husmøde, hvor vi drøfter dagligdagen og behandler punkter fra alle borgere.

Medarbejderne i den beskyttede beskæftigelse vil - udover personalemøder, MU-samtaler og løbende vejledning - også have mulighed for at deltage i tilbuddets Husmøder. Dette er et forum på tværs af tilbuddene i Det Blå Hus, hvor vi drøfter dagligdagen og behandler punkter og forslag fra alle borgere.

På tværs af Socialpsykiatriens tilbud deltager vi også i Brugerrådet, der er sammensat af borgere, medarbejdere, afdelingsledere, områdeleder og formanden for Social- og sundhedsudvalget.

Vi arbejder bevidst med åben dialog og samarbejde mellem såvel borgere som medarbejdere og ledelse, idet det er vores holdning, at løbende gensidig forventningsafstemning og fordeling af ansvar vedrørende opgaver og gøremål i tilbuddet, medvirker til at skabe udvikling og læring samt de mest optimale forhold for alle parter.

Der er på dage henover året, hvor medarbejderne alle er samlet på Temadag eller uddannelse, mulighed for at holde brugeråbent. Dette vil altid ske i samarebejde med afdelingslederen for Det Blå Hus, der træffer vurdering om aktuel mulighed herfor.

Borgere kan, jf. Serviceloven, uafhængig af visiterende myndighed benytte tilbuddet.

Borgere som, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse, ønsker ressourceforløb eller praktikker med visiteret støtte fra tilbuddets ansatte, kan rette henvendelse til Visitationen:

Visitationen - Det Specialiserede område
Rådhusgde 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Mandag - torsdag kl. 8.00.- 9-00  og 10-00 - 14-00
Fredag kl. 08.00 - 09.00 -og 10.00 - 13.30

Visitering gennem UngeCenter sker ved henvendelse til:

UndeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700  Brønderslev
Telefon: 99 45 47 05
E-mail: Ungecenter@99454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onsdag: Kl. 08.30 - 14.30
Torsdag: kl. 8.30 - 16.30
Fredag: kl. 8.30 - 13.00

Telefontider:
Mandsdag - onsdag: kl 08.00 - 14.30
Torsdag: kl. 08.30 - 17.00
Fredag: kl. 08.00 - 14.00

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

Kontakt

Kontakt os
Det Blå Hus

Sinne Møller Bertelsen
Afdelingsleder

Fasanvej 10
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5920
SINN@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback