Skip til hoved indholdet

Lundagervej

    Hjem Handicap Lundagervej

Lundagervej er for dig med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Du kan også have tillægshandicap som høre- og synsnedsættelse samt demens og lettere grad af personlighedsforstyrrelse.

Tilbuddet er også beregnet for dig, der har behov for socialpædagosisk bistand for at mestre tilværelsen på personligt, kognitivt, praktisk og socialt.

Læs om Lundagervej

På Lundagevej tilbyder vi forskellige fritids- og lystbetonede fælles og individuelle aktiviteter, som foregår i huset, i den lejlighed der står til rådighed for helhedstilbuddet, nærmiløjet og udenfor byen.

Aktiviteterne er meget forskellige og kan bestå af kreative værksteder, fysisk udfoldelse og socialt samvær,

Når vi tilrettelægger hverdagen, vurdere vi altid, hvad der giver dig størst mulig integritet og størst mulig grad af selvstændighed, og som tager henysn til dine ønsker og behov.

I løbet af året deltager vi i diverse arrangementer, fx. Brønderslev Marked, Høstfest i Hammer Bakker.

Vi afholder hvert år sommerfest og julefrokost, hvor de pårørende inviteres.

Hvert år tager vi på koloni - ofte i forbindelse med Sølund Festival.

Hvert år arrangeres der "SJOV SUNDHED PÅ TVÆRS" - en dag hvor der er forskellige sjove og fysiske aktiviteter, fx mad over bål, dansesnor, wellness og fysiske aktiviteter. Det er i samarbejde med de øvrige tilbud i Handicapområdet samt dagtilbuddet Springbrættet.

Bofællesskaberne Lundagervej ligger centralt i Dronninglund by.

Tilbuddet rummer 3 levegrupper, der er forbundet af en glasgang. Hver levegruppe indeholder 4 lejligheder som er centreret omkring fælles opholdsstue/køkken.

Der går bybus i nærheden af botilbuddet, og der er gode muligheder for gå- og cykelture i området.

Bus

På Lundagervej har vi en bus, som bruges til kørsel med borgere. Kørsel i forbindelse med helhedstilbudet har 1. prioritet. Er bussen ledig, kan den bruges til andre formål.

Boligerne er almennyttige bolger der udlejes at LEV og Brønderslev Komune, som du betaler husleje til.

Når du flytter ind, skal du betale indskud. Vand, el og varme betaler du efter forbrug. Øvrige faste udgifter betaler du separat.

Du kan søge om boligydelse, varme hjælp og lån til betaling af indskud. Hvis du ikke ikke selv er i stand til det, kan værge eller pårørende, hjælpe dig med det.

Du betaler for kost efter Brønderslev Kommunes takster.

Alle udgifter til leveomkostnigner betaler du selv.

Medarbejderne på Lundagevej - kan i begrænset omfang - hjælpe dig med at administrere din økonomi. 

På Lundagervej, er vi en sammensat gruppe af medarbejdere med en pædagogfaglig baggrund, og størstedelen af os har en pædagogfaglig beggrund, da størstedelen af de ydelser vi leverer har et pædagogfagligt indhold.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør i og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbevidste om, at et hvert menneske er enestående og værdifuldt med sine egen unikke indre referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille det optimale udviklingsrum, hvor der er et ligeværdigt, trygt og tillidsfuldt samspil. Ved at fokuserer på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror alle kan udvikle sig og at dette skal ske i en rar, tryg atsmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder ud fra værdierne i Brønderslev Kommune som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

Visitering til botilbuddet sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle Hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen. Ved bevilling udarbedjes der altid en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i forhold til Serviceloven.


Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

  • Socialtilsyn Nord (Tilbudsportalen)
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt

Kontakt os
Lundagervej

Camilla Holland
Afdelingsleder

Lundagervej 701 - 42
9330  Droninglund

Tlf.: 9945 5295
CHOL@99454545.dk

Handicapområdet

Gitte Boel Hosbond
Områdeleder

Tlf.: 9945 5242
GITB@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback