Skip til hoved indholdet

Stenumgård

    Hjem Handicap Stenumgård

Stenumgård ligger i den lille by Stenum ca. 8 km nord for Brønderslev.

Læs om Stenumgård

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det er borgere med særlige komplekse problemstillinger indenfor autismespektret, som samtidig har en udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelse og/eller opmærksomhedsforstyrrelse, og som kan have en kompleks udadreagerende og/eller selvskadende adfærd.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et massivt støttebehov døgnet rundt, en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats med 1:1 støtte og et skærmet miljø, da borgeren typisk ikke vil kunne bo sammen med andre.

Aktiviteter

Vi arbejder med afsæt i borgernes ønsker, drømme og behov. Det vi sige, at vi tilrettelægger hverdagen og aktivitetestilbuddet ud fra den enkelte persons integritet i form af størst mulig grad af selvstændighed. I det daglige samarbejde med borgene er der hverdagsaktiviteter, der understøtter borgernes deltagelse heraf med fokus på, at borgeren er aktør i eget liv.

Hver borger har sin egen 1-værelses lejlighed med 2 udgange.

Hver lejlighed indeholder:

  • Badeværelse
  • Køkken med køleskab og kogeplade

Der er mulighed for at dele rummet op i en sovedel og en opholdsdel med et fleksibelt skabssystem.

Stenumgård ligger i den lille by Stenum nord for Brønderslev.

Pt. er der 7 lejligheder med et stort fællesrum i form af køkken/alrum midt i huset.

Der er bryggers med vaskefaciliteter.

Desuden findes der personalefaciliteter ved hovedindgang i form af kontor, møderum og toiletforhold.

Bus

Stenumgård råder pt. .over 1 bus til kørsel med borgerne.

Boligerne er almennyttige boliger, der udlejs af PM, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Der kan søges om boligydelse, varme hjælp og lån til til betaling af indskud. Hvis borgeren ikke selv er i stand til dette, vil det være værge eller pårørende der er behjælpelig hermed.

Alle udgifter til leveomkostnigner afholdes af borgeren.

Medarbejderne kan kun i begrænset omfang hjælpe med at administrere økonomien for den enkelte borger.

Medarbejdergruppen har en pædagogfaglig baggrund.

Aktuelt består medarejdergruppen primært af pædagoger, da de leverede ydelser først og fremmest har et pædagogfagligt indhold. Derudover er der mulighed  for at samarbejde med områdets sygeplejerkser i forhold til de sundhedsmæssige opgaver.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfor vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbeviste om, at ethvert menneske er enestående og værdifuldt med sin egen unikke indre referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille optimale udviklingsrum, hvor der er et ligeværdigt, trygt og tillidsfuld samspil. Ved at fokuserer på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror at alle kan udvikle sig, og at dette skal ske i en rar og tryg atmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv, som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder ud fra værdierne i Brønderslev Kommune, som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

Visitering sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendlese til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00. - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen.

Ved bevilling udarbejdes der en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

  • Socialtilsyn Nord (Tilbudsportalen)
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt

Kontakt os
Stenumgård

Rikke Thomasberg
Afdelingsleder

Bogfinkevej 32, Stenum
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5243
Rikke.Thomasberg@99454545.dk

Stenumgård

Anne Danstrup
Afdelingsleder

Bogfinkevej 32, Stenum
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5867
Anne.Danstrup@99454545.dk

Handicapområdet

Gitte Boel Hosbond
Områdeleder

Tlf.: 9945 5242
GITB@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback