Skip til hoved indholdet

Socialpædagogisk støtte

    Hjem Psykiatri Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte er et tilbud for udsatte borgere over 18 år med kognitivt, fysisk, psykisk og/eller socialt nedsat funktionsniveau, som nu bor i eget hjem i Brønderslev Kommune.
Tilbuddet bevilges efter Lov om social service § 85.

Læs om Socialpædagogisk støtte:

Tilbuddet retter sig mod borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau.

Borgeren skal være motiveret for og være i stand til at samarbejde om udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder med udgangspunkt i de indsatsmål, som myndigheds bevilling foreskriver.

Afhængig af den visiterende myndigheds indsatsmål kan den socialpædagogiske støtte fx indebære støtte til:

Praktiske opgaver i hjemmet

At skabe støtte i hverdagen og hermed støtte borgeren i at udvikle og/eller vedligeholde sit funktionsniveau med henblik på at kunne forblive i eget hjem. Herunder hører træning og understøttelse af borgeren med henblik på oprydning og rengøring af hjemmet, tøjvask og/eller vaskeordning samt bestilling af dagligvare.

Samfundsliv

Støtte borgeren i at udvikle og vedligeholde sit funktionsniveau med henblik på at få forståelse for sin økonomiske situation, og dermed administrere egen økonomi, fx ved at etablerer betalingsservice/budgetkonto, betale regninger samt etablerer afdragsordninger eller hjælpe borger til at indgå frivillig økonomisk administration.

Hvis borgeren ikke har andet netværk end det kommunale, kan der gives støtte til koordinering af ind- og udflytning. Der ydes ikke støtte til udførelse af rengøring, ned- og udpakning af inventar samt istandsættelse af bolig som borgeren fra- eller tilflytter.

Socialt liv

Støtte borgeren i at udvikle og vedligeholde sit funktionsniveau med henblik på at træne borgerens sociale kompetencer.

Formålet er at give borgeren mulighed for at opnå en mere aktiv livsudfoldelse og undgå isolation i hjemmet.

Borger kan guides i at agere i det offentlige rum, bl.a. ved at blive introduceret til kommunens øvrige tilbud. Der gives kun i begrænet omfang direkte støtte/følgeskab til deltaglse i disse tilbud.

Formålet med socialpædagogisk støtte er at forebygge borgernes behov for hjælp samt at støtte borgere, der har brug for hjælp.

Det er altid et formål at understøtte en udvikling eller vedligeholdelse af borgers funktionsniveau, herunder at borger:

  • selv tager ansvar, træffer valg og tager beslutninger om eget liv.
  • opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig afhængighed af offentlige instanser.
  • udvikler nødvendige færdigheder til at mestre en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse i egen bolig.
  • inkluderes i det øvrige samfundsliv vedrørede fx beskæftigelse, uddannelse, sociale netværk, fritidsinteresser og kulturliv.

Hvis borger har ressourcer til det, og det i øvrigt er forligeligt med indsatsmålene, skal støtten ud fra en inklusionstankegang udmøntes andre steder end i hjemmet, fx på uvisiterede væresteder eller i støttepersoners kontor på Vestmanna Allé 8, 9700  Brønderslev eller i Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.

Ligeledes kan hele eller dele af støtten udmøntes som online støtte og/eller opfølgende telefonsamtaler, såfremt borger har tablet, PC eller telefon som muliggør dette.

Støtten kan også udmøntes som gruppestøtte for således at understøtte borgers sociale kompetencer.

Støttepersonerne har en pædagogisk, social eller sundhedsfaglig grunduddannelse, som er suppleret med diverse efteruddannelser.

Det er forskelligt, hvor mange støttepersoner der rent faktisk tilknyttes opgaven. men den enkelte borger præsenteres som hovedregle for 2 støttepersoner.

Læs også om

På Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arebjder vi ud fra et helhedsorientert menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgeren i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog  med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi arbejder udfra tilgangen "I samspil med borgerne" med fokus på at "gøre med borger" fremfor at "gøre for borger" - eller sagt på en anden måde: fra beskyttet til støttet.

Det værdimæssige grundlag for samspillet med borgene er: Nysgerrig, Fællesskabende og Modig.

Borgerne anses som eksperter i eget liv, hvilket betuyder, at det er borgerne, der tager ansvar for egne valg i livet.

Vi har generelt en forventning om, at borgerne spiller en aktiv rolle under udmøntningen af støtten, herunder:

  • tager ansvar og deltage aktivt i dsamarbejdet.
  • tager aktiv del i etaleringen af og med arbejdet med delmålene.
  • tager aktivt del i evalueringen ag arbejdet med delmålene overholde aftaler og melder afbud, hvis aftalen ikke kan overholdes.

Du skal visiteres til socialpædagogisk støtte.

Er du over 30 år, skal du kontakte:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 20

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 08.00- 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag 08.00 - 09.00 og 10.00 - 13.30

Er du under  30 år gammel, skal du kontakte:

UngeCenter
Maltvej 15
9700  Brønderslev
Telefon: 99 45 47 05
E-mail: ungecenter@99454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 8.30 - 14.30
Torsdag kl. 8.30 - 16.30
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Der gives altid en skriftlig afgørelse på ansøgningen medfølgende en klagevejledning.

Kontakt

Kontakt os
Social pædagogisk støtte

Esben Suurballe Christensen
Afdelingsleder

Vestmanna Allé 8
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 4513
Esben.Suurballe.Christensen@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback