Skip til hoved indholdet

Hedebo - Flextilbud

  Hjem Psykiatri Hedebo - Flextilbud

Hedebos Flextilbud er et tilbud efter Servicelovens § 107.

Læs om Hedebo - Flextilbud

Målgruppen er borgere over 18 år, som har brug for en aktuel omsorgspræget, aflastende eller afklarende indsats.

Der kan være tale om borgere, for hvem et ophold i Hedebos Flextilbud kan være med til at forebygge sygehusindlæggelse såvel som mere indgribende, sociale indsatser.

Der kan også være tale om borgere i målgruppen, som på grund af ydre omstændigheder kortvarigt ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der skal være tale om en tilstand, hvor der ikke er behandlingsindikation for indlæggelse op psykiatrisk eller somatiksk afdeling.

Eftrsom der er tale om flexpladser, kan tilbudet spænde vidt.

Indtagelse af rusmidler under opholdet er ikke tilladt.

I Flextilbuddet arbejder vi med udgangspunkt i en recoverytænkning, hvor fokus er på at komme sig. Udgangspunktet er, at det er vigtigt for alle mennesker at have en følelse af at have indflydelse på sit liv, at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

I Flextilbuddet prioriterer vi højt:

 • at skabe tryghed og forudsigelighed.
 • at den enkelte borger har mulighed for at få støtte og vejledning i det omfang, vedkommende ønsker det. 
 • at fordre udvikling af borgernes evne til at mestre eget liv.
 • at opfordre og støtte til socialt samvær i fælleslejligheden.

Der anvendes bl.a. andet:

 • Motiverende samtaler
 • NUZO
 • Støttende samtaler
 • Aktiviteter og samvær - social træning
 • Træning i ADL

Hedebos flexplads er et midlertidigt tilbud om akutophold, aflastning og afklaring til voksne borgere med betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Et ophold kan være akut eller planlagt og kan have varierende længde.

 • Akutophold er et tilbud om ophold i  1-3 døgn, hvor der gives mulighed for kontakt i trygge omgivelser. Tilbuddet er flexibelt, så en borger kan gøre brug af akutstuen i det tidsrum, den pågældende har behov for det hen over døgnet, eventuelt kun aften/nat.
 • Aflastning er et midlertidigt tilbud, som kan gives, indtil borgeren igen kan mestre egen livssituation. Der kan gives støtte til lettere såvel som gennemgribende behov i form af fx praktisk bistand, støtte til strukturering af hverdag, håndtering af medicin og økonomi, støtte til social kontakt m.v.
 • Afklaring er et tilbud om at klarlægge den enkelte borgers ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder.

Formålet med et ophold i Hedebos Flextilbud drøftes med den visiterende myndighed, og der tages udgangspunkt i den konkrete udfordring.

Boliger

Flextilbuddet er placeret i lejligheder på Hedebo, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Brønderslev.

Hedebo er opført i i ét plan i 1976, og er centralt beliggende i skole- og institutionsområde.

Der er 36 lejligheder på Hedebo, som alle er 22 m2.

En lejlighed indeholder éntre med skabe, stue, eventuelt tekøkken og badeværelse med bruser.

Der er mulighed for fællesantenne og internetforbindelse.

Lejlighederne er inddelt i 4 grupper. I hver gruppe er der køkken/alrum og TV.

Der er fælles opholdsstue, vaskefaciliteter og motionsrum.

Der er gode tog- og busforbindelser.

Der er egenbetaling på kost pr. døgn, der afholdes af borgeren selv.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensæting af personale. Der er ansat pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren tager vi udgangspunkt i den enkeltes situation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerring: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0-fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrumet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfunet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Visitering sker gennem Visitationen ved henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 09.00 og 10.00 - 14.00
Fredag kl. 08.00 - 09.00 og 10.00 - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen.

Ved bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan efter SEL § 141 i forhold til den samlede hjælp.

Med udgangspunkt i handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan. Denne plan er omdrejningspunktet for samarejdet mellem borger, myndighed og medarebejder. Der udarbejdes status en gang årligt.

Visitering gennem UngeCentret sker ved henvendelse til:

UndeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700  Brønderslev
Telefon: 99 45 47 05
E-mail: Ungecenter@99454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 08.30 - 14.30
Torsdag kl. 08.30 - 16.30
Fredag kl. 08.30 - 13.30

Telefontider:
Mandag  onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 14.00

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

 • Socialtilsyn Nord (Tilbudsportalen)
 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Styrelsen for patientsikkerhed

Kontakt

Kontakt os
Hedebo - Flextilbud

Kathe Korreborg Riis
Afdelingsleder

Vestmanna Allé 8
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5924
KRII@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback