Skip til hoved indholdet

Støtte- og kontaktpersonsordning

  Hjem Psykiatri Støtte- og kontaktpersonsordning

Støtte- og kontaktpersonsordningen er et opsøgende tilbud efter Servicelovens § 99.

Tilbuddet henvender sig til socialt udsatte og ofte meget isolerede borgere, som kan have en sindslidelse, et alkohol- eller stofmisbrug eller andre vanskeligheder i hverdagen.

Læs om Støtte- og kontaktpersonsordningen

Målgruppen for ordningen er socialt udsatte og ofte meget isolerede borgere, som kan have en sindslidelse, et alkohol- eller stofmisbrug eller andre vanskeligeheder i hverdagen.

Målgruppen er ofte kendetegnet ved, at omgivelserne opfatter dem som anderledes med hensyn til opførsel og livsform, enkelte kan være hjemløse og andre kan have vanskeligt ved at opholde sig i eller klare sig i egen bolig.

Målgruppen har oftest ingen kontakt til det offenlige system eller meget svært ved kontakten.

Tilbuddet er fleksibelt, og borgeren skal opleve, at kontakten foregår på dennes præmisser og i det tempo, vedkommende kan være med til.

Når kontakten er etableret, forsøger støtte- og kontaktpersonen i samarbejde med borgeren at iværksætte den nødvendige støtte.

Støtten kan fx være:

 • at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen.
 • at tilbyde hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig, praktisk og social mestring.
 • via omsorg at minimere effekten af de belastende livsvilkår, der følger med et liv med en svær sindslidelse, misbrug eller andre sociale problemer.
 • at tilbyde hjælp til at kontakte offentlige myndigheder.
 • at ledsage til eksempelvis sociale myndigheder og lægebesøg.
 • at forsøge at motivere til eventuelt behandlingstilbud.
 • at hjælpe borgeren til at blive i stand til at benytte samfundets øvrige muligheder og allerede etablerede tilbud.

Formålet med støtte- kontaktpersonsordningen er - via opsøgende arbejde - at få kontakt til de mest udatte borgere i kommunen, herunder:

 • at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen udfra egne ønsker og behov.
 • at støtte borgeren i at blive i stand til at tage imod samfundets øvrige muligheder og allerede etablerede tilbud.
 • at støtte borgeren i at opnå en øget livskvalitet.

Støtten foregår oftest i eget hjem, men kan også finde sted i Det kommunale støtteteams lokaler Vestmanna Allé 8 i Brønderslev eller Rådhusgade 5 i Dronninglund.

Ligeledes kan støtte helt eller delvist udmøntes som online støtte og/eller opfølgende telefonsamtaler, såfremt borger har tablet, PC eller telefon, som muliggør dette.

Støttepersonerne har en pædagogisk-, social eller sundhedsfaglig grunduddannelse, som er suppleret med diverse efteruddannelser.

Det er forskelligt, hvor mange støttepersoner der rent faktisk tilknyttes opgaven, men den enkelte borger præsenteres som hovedregel for 2 støttepersoner.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgeren i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livsituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi arbejder udfra tilgangen "I samspil med borgeren" med fokus på at "gøre med borger" i stedet ffor at "gøre for borger" - eller sagt på en anden måde: Fra beskyttet til støttet.

Det værdimæssige grundlag for samspillet med borgerne er: Nysgerrig, Fællesskabende og Modig.

Støtte- og kontaktpersonsordningen er et uvisiteret tilbud.

Kontakt

Kontakt os
Støtte- kontaktpersonsordning

Esben Suurballe Christensen
Afdelingsleder

Tlf.: 9945 4513
Esben.Suurballe.Christensen@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback